nl en

Privacy- en cookiestatement ATRO Medical


Privacy- en cookiestatement ATRO Medical

 

Dit privacy- en cookiestatement (gezamenlijk “Privacybeleid”) beschrijft welke persoonsgegevens ATRO Medical verwerkt voor welke doelen en op welke rechtsgronden. ATRO Medical is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ATRO Medical B.V., gevestigd te (6534 AT) Nijmegen, aan Novio Tech Campus, Transistorweg 5, ingeschreven onder KvK nummer 66544475 en verwerkingsverantwoordelijke onder dit Privacybeleid.

 

ATRO Medical heeft een functionaris gegevensbescherming (“FG”) aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Als u vragen of eventuele klachten heeft over dit Privacybeleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met mevrouw J. Lugies, onze FG, via privacyATRO@atromedical.com  Wij wijzen erop dat onze FG wettelijk verplicht is tot geheimhouding met betrekking tot alle vragen en/of kwesties die u aan de orde stelt. 

 

ATRO Medical behoudt zich het recht voor om, van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. De meest actuele versie van dit Privacybeleid kan altijd op onze website https://www.atromedical.nl (“Website”) geraadpleegd worden.

 

Inhoudsopgave

  1. Welke persoonsgegevens verzamelt ATRO Medical?   
  2. Voor welke doelen en op basis van welke rechtsgronden verzamelt ATRO Medical persoonsgegevens?
  3. Hoe verzamelt ATRO Medical persoonsgegevens?
  4. Hoe lang bewaart ATRO Medical persoonsgegevens?
  5. Met welke derden deelt ATRO Medical persoonsgegevens?
  6. Beveiliging
  7. Uw rechten
  8. Overig  

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Onder het begrip persoonsgegevens vallen geen geanonimiseerde gegevens.

 

ATRO Medical verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze Website en/of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers aan onze Website die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun minderjarige kinderen, of de van de kinderen over u zij de voogdij heeft, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een kind waarover u het gezag heeft, neem dan contact met ons op via privacyATRO@atromedical.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

2. Voor welke doelen gebruiken wij persoonsgegevens en op basis van welke wettelijke grondslagen?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

 

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende rechtsgronden.

 

 


3. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens

 

Wij gebruiken verschillende methoden om persoonsgegevens van u te verzamelen.

 

 

ATRO Medical maakt gebruik van Google Analytics en heeft daartoe een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten. In het kader van deze overeenkomst heeft zij gekozen voor opties op basis waarvan:

 

ATRO Medical biedt u hier een opt-out voor Google Analytics, indien u niet wenst dat wij uw persoonsgegevens analyseren met behulp van deze dienst. Tevens kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. NB: als u helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen bij het bezoeken van onze Website, dient u deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle apparaten die u hiervoor gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat onze Website minder goed werkt.

ATRO Medical maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Evenmin maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming wat betreft zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit betreft besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ATRO Medical) tussen zit.

 

 

4. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

ATRO Medical bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Dit betekent dat wij na uiterlijk 3 jaar na het laatste contactmoment uw persoonsgegevens automatisch verwijderen.


5. Met wie delen wij persoonsgegevens 

Wij kunnen uw persoonsgegevens met de volgende partijen delen.


6. Beveiliging van informatie

 

ATRO Medical neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Indien zich onverhoopt een inbreuk voordoet op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, die een hoog privacy risico met zich meebrengt, stelt ATRO Medical u, alsmede de Autoriteit Persoonsgegevens, zonder onredelijke vertraging hiervan op de hoogte.

 

Mocht u zelf onverhoopt de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met onze FG. 


7. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 

Indien u van een of meer van deze mogelijkheden gebruik wil maken, kunt u contact opnemen met onze FG.

 

8. Overig

ATRO Medical wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Desalniettemin hoopt ATRO Medical dat wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, u ATRO Medical de kans wil geven om de klacht te verhelpen.

 

 

 

Logo Copyright© 2022 - ATRO Medical
Privacy en Cookie Statement